THUỐC TRỪ CỎ

Tên sản phẩm Hoạt chất Chi tiết sản phẩm
SUNFOSINAT 200SL Glufosinate -ammonium 200g/l Chi tiết sản phẩm
Zimizin 800WP Atranzine 800g/kg Chi tiết sản phẩm
Metsy 20WG Metsulfuron Methyl 20%w/w Chi tiết sản phẩm

THUỐC TRỪ SÂU

Tên sản phẩm Hoạt chất Chi tiết sản phẩm
Nomida 10WP Imidaclorid 10%w/w Chi tiết sản phẩm
Abamec MQ 20EC Abamectin 20g/l Chi tiết sản phẩm
Agromectin 1.8EC Abamectin 18g/l Chi tiết sản phẩm
Bassatigi 50EC Fenobucarb 50% w/w Chi tiết sản phẩm

THUỐC TRỪ BỆNH

Tên sản phẩm Hoạt chất Chi tiết sản phẩm
Timan 80WP Mancozeb 80% w/w Chi tiết sản phẩm
Sulfurluxthai 80WG Sunfur 80%w/w Chi tiết sản phẩm

THUỐC TRỪ ỐC

Tên sản phẩm Hoạt chất Chi tiết sản phẩm

DỊCH VỤ XĂNG DẦU

Tên sản phẩm Hoạt chất Chi tiết sản phẩm