THUỐC TRỪ CỎ

Tên sản phẩm Hoạt chất Chi tiết sản phẩm
SUNFOSINAT 200SL Glufosinate -ammonium 200g/l Chi tiết sản phẩm
Zimizin 800WP Atranzine 800g/kg Chi tiết sản phẩm
Metsy 20WG Metsulfuron Methyl 20%w/w Chi tiết sản phẩm