THUỐC TRỪ BỆNH

Tên sản phẩm Hoạt chất Chi tiết sản phẩm
Timan 80WP Mancozeb 80% w/w Chi tiết sản phẩm
Sulfurluxthai 80WG Sunfur 80%w/w Chi tiết sản phẩm