THUỐC TRỪ SÂU

Tên sản phẩm Hoạt chất Chi tiết sản phẩm
Nomida 10WP Imidaclorid 10%w/w Chi tiết sản phẩm
Abamec MQ 20EC Abamectin 20g/l Chi tiết sản phẩm
Agromectin 1.8EC Abamectin 18g/l Chi tiết sản phẩm
Bassatigi 50EC Fenobucarb 50% w/w Chi tiết sản phẩm